REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.prezenciaki.pl (dalej „Sklep”).

Sprzedającym jest Anna Bias prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SOLUTIO GROUP Anna Bias, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającą:

adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Dworska 20, 45-752 Opole

NIP: 754-291-00-44, REGON: 161434771,

e-mail: ania@prezenciaki.pl,

numer telefonu: +48 600 377 776 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta),

konto: mBank S.A. 89 1140 2004 0000 3502 7553 8559

 • 1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.
 6. Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta poza sklepem internetowym  w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.prezenciaki.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Realizacja zamówienia – dostarczenie zamówionych produktów do klienta.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • 2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.prezenciaki.pl
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.prezenciaki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.prezenciaki.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca w celu realizacji zakupów, klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 • 3 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.prezenciaki.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową pod adresem ania@prezenciaki.pl
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt  z klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania dowodu sprzedaży lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania zamówienia, klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia.  W wypadku udzielenia zgody, klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez klienta. Hasło klienta nie jest znane sprzedającemu i klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 • 4 Koszty i termin wysyłki
 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem paczkomatów InPost.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa i płatności”.
 • 5 Płatności
 1. Na prośbę Klienta na sprzedany produkt wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze Produktu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w fizycznie posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć pisemnie na adres usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres ania@prezenciaki.pl
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres usługodawcy.
 • 7 Procedura reklamacji
 1. Gwarancja obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zakupu.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres ania@prezenciaki.pl
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego produktu.
 5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem miesiąca od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 • 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” klienci posiadający konto w sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta,
  • weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości  e-mail do usługodawcy na ania@prezenciaki.pl,
  • klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie  w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży,
  • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu,
  • treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.
 5. Cookies:
  • pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta ze stron internetowych,
  • pliki te umożliwiają m.in.:
   • utrzymanie sesji użytkownika
   • zapisanie stanu sesji użytkownika
   • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem logowania
   • zapisanie informacji niezbędnych do działania „Koszyka” internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe
   • zapamiętania wyboru użytkownika
   • przywrócenia sesji użytkownika
   • zapamiętania ostatnio wybranej kategorii w produkcie
   • dopasowania zawartości produktów do preferencji użytkowników
   • wyświetlenia ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym
   • wyświetlenia ostatnio wybranego parametru sortowania.
  • pliki cookies służą również do rozpoznawania preferencji użytkownika; cookie najczęściej zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres egzystencji pliku cookie oraz jego wartość, którą stanowi najczęściej przypadkowo wygenerowany unikalny numer,
  • w każdej chwili można je wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować te ustawienia, aby być informowanym o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików „cookies”. W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki pewne części serwisu internetowego mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.
 1. SOLUTIO GROUP Anna Bias udostępnia bezpośrednie połączenie strony www.prezenciaki.pl z portalami społecznościowymi: Facebook oraz Instagram. Portale te używają plików „Cookies”. Jeżeli są Państwo użytkownikami którekolwiek z tych portali, Wasza wizyta na naszych profilach może zostać odnotowana.
 • 9 Zmiana Regulaminu
 1. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu,       w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 01.06.2015