ZWROT

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w fizycznie posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie produktu.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć pisemnie na adres usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres ania@prezenciaki.pl
  4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres usługodawcy.

Pobierz formularz zwrotu

REKLAMACJA

  1. Gwarancja obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zakupu.
  2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres ania@prezenciaki.pl
  3. Składając reklamację należy dostarczyć do usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
  4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego produktu.
  5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
  6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem miesiąca od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Pobierz formularz reklamacji